mám otázku

Dokumenty

Tu nájdete všetky potrebné dokumenty súvisiace s našou podnikateľskou aktivitou.

Prepravný poriadok

Čítať úplné znenie

 

ODDIEL I.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia

(1)  Prepravný poriadok obsahuje prepravné podmienky potrebné na uzavretie prepravnej

(2)  Dopravca podľa prepravného poriadku je Milan Komendák-Kongo  so sídlom adresa: Veterná Poruba 41Liptovský Mikuláš 031 04, IČO 30519268, zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Žilina, oddiel: Firm, Vložka: 10528/L, ktorá podniká v cestnej nákladnej doprave na základe rozhodnutia Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

(3)  Tento prepravný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o preprave uzatvorenej medzi Dopravcom a Odosielateľom (ďalej len ,,zmluvné strany“). Akékoľvek odchýlky od prepravného poriadku musia byť medzi zmluvnými stranami dohodnuté písomnou formou, inak sú neplatné.

(4)  Prepravou zásielky sa rozumie buď vnútroštátna preprava zásielky, alebo medzinárodná preprava zásielky.

–     Vnútroštátnou prepravou zásielky sa rozumie preprava zásielky, ak miesto prevzatia zásielky a miesto jej dodania ležia v jednom štáte.

–     Medzinárodnou prepravou zásielky sa rozumie preprava zásielky, ak miesto prevzatia zásielky a miesto určenia ležia v dvoch štátoch.

(5)  Zmluvou o preprave sa Dopravca zaväzuje Odosielateľovi, že prepraví zásielku z miesta určenia do iného miesta určenia a Odosielateľ sa zaväzuje mu zaplatiť odplatu (prepravné).

 

Článok 2 

Vymedzenie prepravovaných vecí

(1)  Dopravca prednostne prepravuje vozové zásielky, ale vykonáva tiež prepravu kusových zásielok.

(2)  Druhy prepráv:

 • preprava obalových materiálov,
 • preprava nábytku,
 • preprava iných druhov tovarov na základe objednávok.

 

Článok 3 

Zásielky vylúčené z prepravy

(1)  Z prepravy sú vylúčené:

 • zásielky, ktoré svojimi rozmermi a hmotnosťou vzhľadom na užitočnú hmotnosť sú nevhodné
 • zásielky podľa členenia stanoveného Európskou dohodou o preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou (Dohoda ADR),
 • zásielky ťažko vyčísliteľnej hodnoty (umelecké predmety, starožitnosti a ),

Oddiel II. 

Spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave vecí v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave. 

Článok 1 

Objednávka prepravy a uzatvorenie zmluvy o preprave

(1)  Právne vzťahy  založené   zmluvou   o preprave   sa   riadia   Dohovorom   o prepravnej   zmluve v medzinárodnej cestnej   nákladnej doprave   (vyhláška ministra   zahraničných vecí č.   11/1975    z. V prípadoch, kedy na daný právny vzťah založený zmluvou o preprave nie je možné aplikovať ustanovenia Dohovoru CMR, spravuje sa ustanoveniami Obchodného zákonníka, ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky a týmto Prepravným poriadkom Odosielateľa.

(2)  Dohovor CMR platí pre celú trasu prepravy a nezávisle na tom, aká je dĺžka cesty v Slovenskej republike a v zahraničí. Po tejto stránke Dohovor CMR vyradzuje z platnosti vnútroštátne právne

(3)  Zmluvu o preprave uzatvárajú Zmluvné strany na základe objednávky Odosielateľa a jej písomným potvrdením Prijatá objednávka sa považuje za návrh zmluvy o preprave. Objednávka sa považuje za riadne akceptovanú, pokiaľ dopravca neodmietne návrh zmluvy do 2 hodín.

(4)  Objednávku zasiela Odosielateľ Dopravcovi elektronickou poštou alebo faxom. Objednávka obsahuje nasledovné údaje:

 • identifikačné údaje Odosielateľa, obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, bankové spojenie, osobu poverenú rokovaním o preprave zásielky,
 • špecifikáciu zásielky (druh, rozmery, hmotnosť),
 • dátum, čas a miesto nakládky,
 • dátum, čas a miesto vykládky,
 • cena prepravy,
 • osobitné požiadavky k danej preprave, ak také existujú.
 •  

 

(5)  Osoba akceptujúca objednávku prehlasuje, že je riadne oprávnená alebo splnomocnená oprávnenou osobou na uzavretie zmluvy o preprave. V prípade nepravdivosti prehlásenia osoba akceptujúca objednávku zodpovedá za všetky škody, ktoré vznikli z dôvodu neplatného uzavretia tejto zmluvy alebo neplatne dohodnutými zmluvnými podmienkami k danej objednávke.

 •  

(6)  Zmluvné strany sú viazané uzatvorenou zmluvou o preprave, nie sú oprávnené ju jednostranne zrušiť. V prípade zmeny alebo doplnenia uzatvorenej zmluvy o preprave môžu byť vykonané len písomne podpísaných Odosielateľom a

(7)  Dokladom zmluvy o preprave je nákladný list CMR. Nákladný list sa vyhotovuje minimálne v troch exemplároch. Pre každú zásielku musí byť vystavený samostatný nákladný list CMR. Za samostatnú zásielku sa považuje každá zásielka odoslaná jedným odosielateľom pre jedného príjemcu v jednom V jednom vozidle môže byť niekoľko samostatných zásielok.

(8)  Nákladný list musí obsahovať tieto údaje:

 • meno a adresu odosielateľa,
 • meno a adresu dopravcu,
 • meno a adresu príjemcu,
 • miesto a dátum prevzatia zásielky,
 • miesto a dátum odovzdania zásielky,
 • počet kusov,
 • celkovú hmotnosť,
 • pokyny potrebné pre colné a iné úradné

 

Článok 2 

Práva a povinnosti zmluvných strán

(1)  Dopravca je  povinný vykonávať   svoju   činnosť   podľa   dohodnutých   podmienok   s odbornou starostlivosťou.

(2)  Dopravca je povinný sa pri vykonávaní prepravy riadiť pokynmi odosielateľa. Odosielateľ je povinný poskytnúť Dopravcovi pravdivé údaje o zásielke.

(3)  Dopravca je povinný sa zúčastniť nakládky aj vykládky, pričom zodpovedá za ich riadnu realizáciu. Dopravca je povinný informovať odosielateľa o pristavení vozidla na nakládku a vykládku. Pri nakládke je povinný skontrolovať, či nákladný list respektíve CMR obsahuje všetky povinné údaje. Dopravca je povinný si pri nakládke nechať potvrdiť nákladný list alebo záznam o prevádzke vozidla nákladnej prepravy. Ďalej je Dopravca povinný skontrolovať množstvo, hmotnosť, označenie zásielky, neporušenosť obalu, pri nakládke jeho uloženie na vozidlo. V prípade zistenia akejkoľvek nezhody medzi skutočným stavom nakladanej zásielky a údajmi v sprievodných dokumentoch k danej preprave alebo zmluve o preprave alebo objednávky je povinný zistené rozdiely bezodkladne oznámiť Odosielateľovi a zároveň si vyžiadať pokyny k ďalšiemu Dopravca nesmie opustiť nakládku skôr, ako získa pokyny k ďalšiemu postupu. Ak Dopravca nesplní oznamovaciu povinnosť v zmysle tohto bodu a z dôvodu nesúladu medzi skutočným stavom prepravovanej zásielky a údajmi v sprievodných listoch k danej preprave a Dopravca nevykoná prepravu celej zásielky tak, ako mu je táto odovzdaná na nakládke, je Dopravca povinný uhradiť Odosielateľovi zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej ceny prepravy. Ak Dopravca nesplní oznamovaciu povinnosť v zmysle tohto odseku a vykoná prepravu zásielky tak, ako mu bola na nakládke odovzdaná, urobí tak na vlastnú zodpovednosť, pričom akékoľvek s tým spojené škody znáša výlučne Dopravca. V prípade, že Dopravca vykoná nakládku prepravovanej zásielky v menšom množstve alebo hmotnosti, ako je uvedené zmluve o preprave respektíve v akceptovanej objednávke, je Odosielateľ oprávnený zabezpečiť náhradnúprepravu tej časti zásielky, ktorá nebola Dopravcom naložená podľa zmluvy o preprave alebo akceptovanou objednávkou sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Odosielateľ je oprávnený vyúčtovať Dopravcovi skutočné náklady, ktoré Odosielateľovi vznikli zabezpečením náhradnej prepravy z dôvodu nenaloženej časti zásielky. Týmto nie je dotknutý nárok Odosielateľa na zmluvnú pokutu z dôvodu nesplnenia oznamovacej povinnosti v zmysle tohto bodu ako ani prípadné nároky pri strate zásielky alebo jej prekročení dodacej doby.

(4)  Dopravca je povinný zákazníka (t. j. osobu, pre ktorú Odosielateľ zaisťuje prostredníctvom Dopravcu zmluvou o preprave prepravu zásielky – ďalej len „zákazník“) upozorniť na nevhodnosť uloženia zásielky na Pokiaľ zákazník zásielku nepreloží, je Dopravca povinný ihneď informovať Odosielateľa a urobiť písomnú výhradu do nákladného listu, resp. nákladného listu CMR. Dopravca je povinný mať pri nakládke k dispozícii potrebné zaisťovacie materiály nutné k upevneniu nákladu (protišmykové podložky, ochranné rohy, dostatočný počet zabezpečovacích pásov a pod.) na vozidle a prepravovaný náklad upevniť v súlade s príslušnými bezpečnostnými predpismi. Dopravca je povinný zabezpečiť zásielku tak, aby nedošlo k jej poškodeniu alebo strate.

(5)  V prípade nehody alebo zadržania vozidla Dopravcu alebo inej prekážky brániacej riadnemu uskutočneniu prepravy, dokončeniu prepravy dohodnutým vozidlom je Dopravca povinný bez meškania na vlastné náklady zaistiť iné vozidlo obdobných parametrov. V prípade nesplnenia tejto povinnosti budú všetky vzniknuté náklady Odosielateľa spojené so zaistením iného vozidla vyúčtované Dopravcovi a tento je povinný vzniknuté náklady Odosielateľovi v celom rozsahu nahradiť. Dopravca je súčasne povinný uhradiť za porušenie niektorej vyššie uvedenej povinnosti zmluvnú pokutu vo výške 1/10 celkovej dohodnutej ceny prepravy.

(6)  Dopravca je povinný uskutočniť všetky činnosti podľa zmluvy o preprave sám. Poverenie alebo využitie tretej osoby za týmto účelom, s výnimkou zamestnancov Dopravcu plniacich si svoje povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru, nie je prípustné bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Odosielateľa. Pre prípad porušenia tejto povinnosti Dopravca je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej ceny prepravy za každé jednotlivé porušenie. Ak Dopravca uskutoční prepravu prostredníctvom iného dopravcu, nezbavuje sa zodpovednosti za škodu alebo stratu zásielky.

(7)  Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Odosielateľa nie je Dopravca oprávnený zásielku užívať ani jej užívanie umožniť tretej Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Odosielateľa nesmie byť spolu s prepravovanou zásielkou prepravovaný žiadny iný náklad a zásielka nesmie byť preložená, resp. vyložená alebo doložená na iné vozidlo. Pre prípad porušenia niektorého z vyššie uvedených zákazov si Zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR pre každé jednotlivé porušenie.

(8)  O nebezpečenstve vzniku škody, o nebezpečenstve omeškania s prepravou, ako i ďalších okolnostiach majúcich vplyv na riadne plnenie zmluvy o preprave Dopravcom, je Dopravca povinný bezodkladne informovať Odosielateľa. V prípade vzniku škody je Dopravca povinný uskutočniť potrebné opatrenia a vynaložiť potrebnú odbornú starostlivosť, aby bola škoda čo najmenšia a bezodkladne informovať Odosielateľa. Dopravca je ďalej povinný Odosielateľa informovať o prevedení nakládky, vyclení a vykládky zásielky. Po vykonaní vykládky zásielky je Dopravca povinný túto skutočnosť oznámiť Odosielateľovi do jednej hodiny od jej ukončenia. Ak pri vykládke zásielky vzniknú akékoľvek problémy s ňou spojené, je Dopravca povinný o tom Odosielateľa bezodkladne informovať. Ďalej je Dopravca povinný na výzvu Odosielateľa úplne a pravdivo podávať Odosielateľovi informácie o plnení zmluvy, najmä o tom, kde sa zásielka práve nachádza. Ak sú v záhlaví zmluvy o preprave uvedené kontaktné osoby Odosielateľa (tzv. disponent), je Dopravca povinný informácie podľa tohto odseku poskytovať Odosielateľovi prostredníctvom uvedených kontaktných osôb (i telefonicky). V prípade ak Odosielateľovi hrozí akákoľvek škoda, Dopravca je povinný na požiadanie Odosielateľa ihneď poskytnúť telefonický kontakt na vodiča, ktorý vykonáva prepravu pre Dopravcu. V prípade porušenia niektorých z vyššie uvedených povinností je Dopravca povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

(9)  Dopravca  je    v priebehu    celej    vykonávanej    prepravy    povinný    parkovať    výlučne    len na    bezpečných,    na     tento     účel     vyhradených     strážených     parkoviskách.     Škodu     vzniknutú na zásielke v dôsledku porušenia tejto povinnosti Dopravcu, je Dopravca povinný Odosielateľovi nahradiť v celom rozsahu.

(10)  V prípade nepristavenia vozidla na nakládku alebo zrušenia prepravy Dopravcom do 24 hodín pred uvažovanou  nakládkou        je        Odosielateľ        oprávnený        vyúčtovať        zmluvnú        pokutu vo výške dohodnutej ceny

(11)  Dopravca prehlasuje, že okamihom uzatvorenia zmluvy o preprave má platné poistenie pre prípad svojej zodpovednosti za škodu vzniknutú pri plnení zmluvy o preprave, a že poistná hodnota v prípade vykonávania prepravy vozidlom s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony je najmenej vo výške 000,- EUR, v prípade vykonávania prepravy vozidlom s celkovou hmotnosťou do 7,5 tony je najmenej vo výške 70.000,- EUR a v prípade vykonávania prepravy vozidlom s celkovou hmotnosťou 40 ton je najmenej vo výške 150.000,- EUR a zároveň poistná hodnota platného poistenia Dopravcu je vždy najmenej vo výške skutočnej hodnoty prepravovanej zásielky pri danej preprave. Hodnotu prepravovanej zásielky oznámi Dopravcovi Odosielateľ. Ak hodnota prepravovanej zásielky nie je Dopravcovi oznámená do dňa predchádzajúceho dňu vykonania prepravy, je povinnosťou Dopravcu vyžiadať si od Odosielateľa informáciu o hodnote zásielky, ktorá má byť prepravovaná. Ak Dopravca nesplní svoju povinnosť, podľa predchádzajúcej vety platí, že bol riadne oboznámený s hodnotou zásielky, a že okamihom uzatvorenia zmluvy o preprave má Dopravca platné poistenie pre prípad svojej zodpovednosti za škodu, vzniknutú pri plnení zmluvy o preprave s výškou poistného krytia najmenej vo výške podľa prvej vety tohto ustanovenia VOP Odosielateľa. Dopravca ďalej prehlasuje, že platnosť a účinnosť poistných zmlúv neskončí skôr ako do dňa ukončenia tejto prepravy dohodnutej v tejto zmluve. Dopravca je povinný na požiadanie Odosielateľa zaslať Odosielateľovi kópiu poistnej zmluvy prostredníctvom e-mailu. Dopravca zodpovedá za platnosť všetkých potrebných povolení na prepravu, ako i iných nevyhnutných dokumentov potrebných k preprave. V prípade porušenia niektorých z vyššie uvedených povinností je Dopravca povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR za každé jednotlivé porušenie a v prípade nesplnenia povinnosti minimálnej výšky poistného krytia vo výške dohodnutého v tomto bode, zmluvnú pokutu vo výške rozdielu medzi výškou poistného krytia, na ktoré sa zaviazal Dopravca a výškou reálneho poistného krytia, na ktoré má uzavretú platnú poistnú zmluvu. V prípade vzniku škody na zásielke bude táto škoda likvidovaná prednostne z poistenia Dopravcu a to v plnej výške, v akej škoda reálne vznikla a to i nad rámec limitu zodpovednosti za škodu určeného Dohovorom CMR.

(12)  Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke v súlade s ustanoveniami Dohovoru CMR a pri prepravách, ktoré sa neriadia ustanoveniami tohto Dohovoru, podľa ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky.

(13)  Dopravca zodpovedá za vyhovujúci technický stav vozidla, vrátane ložnej plochy a nepoškodenej plachty, zodpovedá rovnako aj za povinnú výbavu osádky vozidla a jej použitie (ochranná prilba, ochranné okuliare, pracovné rukavice, pracovná obuv). Dopravca rovnako zodpovedá za to, že preprava je realizovaná len osobami s potrebnou odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia niektorých z vyššie uvedených povinností je Dopravca povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

(14)  Dopravca sa zaväzuje, že nebude kontaktovať zákazníka Odosielateľa nad rámec povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy o preprave, iba ak by tento kontakt poskytovateľa prepravy so zákazníkom bol odôvodnený už existujúcim zmluvným vzťahom. Dopravca sa zaväzuje, že v lehote jedného roka odo dňa vykonania prepravy podľa zmluvy o preprave uzatvorenej medzi Dopravcom a Odosielateľom, neuzavrie zmluvu o preprave so zákazníkom Odosielateľa (teda odosielateľom, príjemcom či majiteľom zásielky). Dopravca sa zaväzuje chrániť záujmy Odosielateľa ako aj všetkých zúčastnených strán prepravy a zachovávať obchodné Za porušenie vyššie uvedených povinností v tomto odseku bude Dopravcovi uložená zmluvná pokuta vo 5000,- EUR.

(15)  V prípade vyčíslenia a nárokovania zmluvnej pokuty Dopravcovi zostáva nárok Odosielateľa na prípadné poistné plnenie nedotknutý. Uplatnením nároku na akúkoľvek dohodnutú zmluvnú pokutu v tejto zmluve nie je dotknuté právo Odosielateľa požadovať náhradu škody, ktorá presahuje výšku vyúčtovanej zmluvnej pokuty.

(16)  V prípade porušenia niektorej z povinností Dopravcu, ktorá je v zmysle zmluvy o preprave, a teda aj v tomto prepravnom poriadku Odosielateľa, zabezpečená zmluvnou pokutou, je Odosielateľ oprávnený uplatniť voči Dopravcovi aj len náhradu škody, bez súčasného uplatnenia zmluvnej

(17)  Zmluvná pokuta, resp. náhrada škody je splatná dňa nasledujúceho po dni jej uplatnenia voči druhej zmluvnej strane. Zmluvnú pokutu, resp. náhradu škody je potrebné uplatniť písomne tak, aby z uplatnenia bolo zrejmé, čo ním zmluvná strana sleduje. Písomná forma sa považuje za dodržanú aj vtedy, ak je úkon urobený v elektronickej Zmluvná pokuta, resp. náhrada škody sa považuje za uplatnenú dňom nasledujúcim po dni, v ktorom mala zmluvná strana, voči ktorej uplatnenie smeruje možnosť sa s uplatnením zmluvnej pokuty, resp. náhrady škody oboznámiť.

(18)  Odosielateľ je oprávnený zrušiť objednávku na vykonanie prepravy v lehote najneskôr 12 hodín pred uvažovanou nakládkou zásielky a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany V prípade zrušenia objednávky prepravy Odosielateľom v čase kratšom ako 12 hodín pred uvažovanou nakládkou je Odosielateľ povinný uhradiť náhradu vyčíslenej škody Dopravcom vo výške najviac jednej pätiny ceny sa dohodnutú prepravu. Dopravca nie je oprávnený žiadať úhradu vyčíslenej škody za zrušenú prepravu nad rámec jednej pätiny ceny za dohodnutú prepravu.

(19)  Ak sú pri vykonávanej preprave zásielky použité vratné palety (europalety), je Dopravca povinný zabezpečiť  ich     vrátenie      v požadovanom      množstve      najneskôr      v lehote      do      30      dní odo dňa dodania zásielky príjemcovi. To neplatí jedine v prípade, kedy Odosielateľ výslovne Dopravcovi uvedie opak. V prípade ak Dopravca túto povinnosť nesplní, je Odosielateľ oprávnený vyúčtovať mu na úhradu nevrátené palety a to v sume 15,- EUR bez DPH /1 ks (europaleta).

(20)  Dopravca je povinný predložiť Odosielateľovi všetky doklady preukazujúce vykonanie prepravy a to najneskôr do 7 dní od odovzdania zásielky príjemcovi, resp. od ukončenia prepravy. Týmito dokladmi sú najmä: nákladný list, nákladný list CMR, záznam o prevádzke vozidla nákladnej prepravy, dodacie listy k zásielke, paletové lístky, vážny list, prípadne iný doklad o odovzdaní zásielky v neporušenom stave príjemcovi. V prípade prepravy zásielky pod colným dohľadom je Dopravca povinný doručiť Odosielateľovi tiež kópie colných dokumentov, prípadne CMR nákladný list, potvrdený príslušným colným orgánom.

(21)  Faktúra Dopravcu za vykonanú prepravu je splatná do 60 dní odo dňa doručenia jej originálu Odosielateľovi. Lehota splatnosti sa posúva o dobu, po ktorú sa Dopravca omeškal s dodaním dokladov uvedených v bode 20 tohto prepravného poriadku.

(22)  Faktúru spolu s originálom nákladného listu, nákladného listu CMR Dopravca zašle na adresu: Milan Komendák Veterná Poruba c41

(23)  V prípade ak je v nákladnom liste, resp. nákladnom liste CMR (alebo inom doklade potvrdzujúcom realizáciu prepravy) uvedená akákoľvek výhrada, splatnosť prepravného sa odkladá až do vyriešenia reklamácie výhrady oprávnenou osobou.

(24)  Zmluvné strany   sa   dohodli,   že   Dopravca   nemá   zádržné   právo   ani   záložné   právo k    zásielke    a    to    ani    za    účelom    zabezpečenia    pohľadávky    Dopravcu    voči    Odosielateľovi zo zmluvy o preprave. Dopravca je vždy povinný zásielku dodať príjemcovi. Zádržné právo a záložné právo k zásielke Dopravcovi nepatrí

(25)  Dopravca je povinný dodržiavať minimálnu mzdu vodiča, ktorý ako zamestnanec Dopravcu vykonáva prepravu v súlade so zákonom o minimálnej mzde platným v Spolkovej republike Nemecko (Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz – MiLoG) (ďalej len „zákon o minimálnej mzde MiLoG“) a v súlade so zákonom o minimálnej mzde platným vo Francúzskej republike (Loi Macron) (ďalej len „zákon o minimálnej mzde Loi Macron“). Dopravca je tiež povinný riadne a včas splniť všetky svoje oznamovacie povinnosti a povinnosti v oblasti vytvárania a poskytovania príslušnej dokumentácie voči príslušným orgánom Spolkovej republiky Nemecko, ako i všetky ostatné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z platného znenia zákona o minimálnej mzde Rovnako je Dopravca povinný riadne a včas splniť všetky svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z platného zákona o minimálnej mzde Loi Macron v prípade, kedy je daná jeho pôsobnosť. Dopravca vyhlasuje, že je oboznámený s aktuálne platným a účinným znením zákona o minimálnej mzde MiLoG a zákona o minimálnej mzde Loi Macron a zaväzuje sa ich dodržiavať. Dopravca je povinný plnenie uvedených povinností v zmysle tohto bodu Prepravného poriadku Odosielateľa na výzvu Odosielateľa kedykoľvek dostatočne preukázať. V prípade ak porušením povinností Dopravcu podľa tohto bodu VOP Odosielateľa bude uložená akákoľvek sankcia alebo vyvodená zodpovednosť za škodu, zodpovedá za ňu v plnom rozsahu výlučne Dopravca a tento je povinný uloženú sankciu alebo náhradu škody zaplatiť v plnej výške. V prípade vzniku alebo uplatnenia akýchkoľvek nárokov tretích osôb voči Odosielateľovi, vzniknutých z dôvodu porušenia zákona o minimálnej mzde MiLoG alebo zákona o minimálnej mzde Loi Macron zo strany Dopravcu, je Dopravca povinný tieto nároky tretích osôb v celom rozsahu uspokojiť sám. Túto povinnosť má Dopravca tiež výslovne voči nárokom orgánov sociálneho poistenia, finančných úradov ako i ostatných orgánov, príslušných na kontrolu dodržiavania predmetných zákonov. V prípade ak Dopravca vykoná prepravu prostredníctvom tretej osoby, iného dopravcu (viď čl. 2 bod 6 tohto PREPRAVNÉHO PORIADKU Odosielateľa), je povinný zabezpečiť a overiť, aby táto osoba riadne a včas splnila všetky svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona o minimálnej mzde MiLoG ako i povinnosti zo zákona o minimálnej mzde Loi Macron v prípadoch, kedy je daná ich pôsobnosť.  Ak    táto    tretia     osoba     nesplní     ktorúkoľvek     z povinností     vyplývajúcich     jej zo zákona o minimálnej mzde MiLoG alebo zo zákona o minimálnej mzde Loi Macron, zodpovedá za prípadnú škodu alebo uložené sankcie z dôvodu tohto porušenia v celom rozsahu Dopravca, ktorý je prípadnú škodu alebo uložené sankcie povinný v plnej výške nahradiť. Využitím tretej osoby na vykonanie prepravy sa Dopravca nijako nezbavuje zodpovednosti a povinností, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tohto bodu PREPRAVNÉHO PORIADKU Odosielateľa.

Oddiel III. 

Záverečné ustanovenia 

Článok 1 Reklamačné konanie

(1)  Reklamačné lehoty a premlčacie doby na uplatňovanie nárokov odosielateľa alebo príjemcu vyplývajúce z prepravnej zmluvy s dopravcom sú uvedené pre vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu vykonávanú v Slovenskej republike v Obchodnom zákonníku a Občianskom zákonníku.

(2)  Reklamačné lehoty a premlčacie doby na uplatňovanie nárokov odosielateľa alebo príjemcu vyplývajúce z prepravnej zmluvy s dopravcom sú uvedené pre medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu v Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR).

(3)  Dopravca nemá právo svoje nároky voči Odosielateľovi zo zmluvy o preprave postúpiť tretej strane

(4)  Prípadné spory vzniknuté medzi Dopravcom a Odosielateľom z uzatvorenej zmluvy o preprave sa Zmluvné strany pokúsia riešiť predovšetkým mimosúdnymi prostriedkami.

(5)  Všetky právne vzťahy vzniknuté medzi Zmluvnými stranami, vzniknuté na základe zmluvy o preprave vrátane vzťahov súvisiacich s uzatvorenou zmluvou o preprave, sa vždy riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktoré majú prednosť pred právnymi predpismi Slovenskej Rozhodné právo je vždy slovenské.

Článok II 

Zverejnenie prepravného poriadku cestnej nákladnej dopravy a jeho platnosť

(1)  Podľa zákona NR SR č.56/2012 z. o cestnej doprave Dopravca zverejnil tento prepravný poriadok na svojom webovom portale www.autodoprava-komendak.eu a je k dispozícii aj v sídle spoločnosti.

(2)  Podľa zákona NR SR č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvy.

(3)  Objednávateľ prepravy je pred podpísaním zmluvy o preprave veci povinný sa s týmto prepravným poriadkom oboznámiť.

(4)  Tento prepravný poriadok je platný od 01.01.2017

Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu

ODDIEL I.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia

(1)  Prepravný poriadok obsahuje prepravné podmienky potrebné na uzavretie prepravnej

(2)  Dopravca podľa prepravného poriadku je Milan Komendák-Kongo  so sídlom adresa: Veterná Poruba 41Liptovský Mikuláš 031 04, IČO 30519268, zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Žilina, oddiel: Firm, Vložka: 10528/L, ktorá podniká v cestnej nákladnej doprave na základe rozhodnutia Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

(3)  Tento prepravný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o preprave uzatvorenej medzi Dopravcom a Odosielateľom (ďalej len ,,zmluvné strany“). Akékoľvek odchýlky od prepravného poriadku musia byť medzi zmluvnými stranami dohodnuté písomnou formou, inak sú neplatné.

(4)  Prepravou zásielky sa rozumie buď vnútroštátna preprava zásielky, alebo medzinárodná preprava zásielky.

–     Vnútroštátnou prepravou zásielky sa rozumie preprava zásielky, ak miesto prevzatia zásielky a miesto jej dodania ležia v jednom štáte.

–     Medzinárodnou prepravou zásielky sa rozumie preprava zásielky, ak miesto prevzatia zásielky a miesto určenia ležia v dvoch štátoch.

(5)  Zmluvou o preprave sa Dopravca zaväzuje Odosielateľovi, že prepraví zásielku z miesta určenia do iného miesta určenia a Odosielateľ sa zaväzuje mu zaplatiť odplatu (prepravné).

 

Článok 2 

Vymedzenie prepravovaných vecí

(1)  Dopravca prednostne prepravuje vozové zásielky, ale vykonáva tiež prepravu kusových zásielok.

(2)  Druhy prepráv:

 • preprava obalových materiálov,
 • preprava nábytku,
 • preprava iných druhov tovarov na základe objednávok.

 

Článok 3 

Zásielky vylúčené z prepravy

(1)  Z prepravy sú vylúčené:

 • zásielky, ktoré svojimi rozmermi a hmotnosťou vzhľadom na užitočnú hmotnosť sú nevhodné
 • zásielky podľa členenia stanoveného Európskou dohodou o preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou (Dohoda ADR),
 • zásielky ťažko vyčísliteľnej hodnoty (umelecké predmety, starožitnosti a ),

Oddiel II. 

Spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave vecí v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave. 

Článok 1 

Objednávka prepravy a uzatvorenie zmluvy o preprave

(1)  Právne vzťahy  založené   zmluvou   o preprave   sa   riadia   Dohovorom   o prepravnej   zmluve v medzinárodnej cestnej   nákladnej doprave   (vyhláška ministra   zahraničných vecí č.   11/1975    z. V prípadoch, kedy na daný právny vzťah založený zmluvou o preprave nie je možné aplikovať ustanovenia Dohovoru CMR, spravuje sa ustanoveniami Obchodného zákonníka, ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky a týmto Prepravným poriadkom Odosielateľa.

(2)  Dohovor CMR platí pre celú trasu prepravy a nezávisle na tom, aká je dĺžka cesty v Slovenskej republike a v zahraničí. Po tejto stránke Dohovor CMR vyradzuje z platnosti vnútroštátne právne

(3)  Zmluvu o preprave uzatvárajú Zmluvné strany na základe objednávky Odosielateľa a jej písomným potvrdením Prijatá objednávka sa považuje za návrh zmluvy o preprave. Objednávka sa považuje za riadne akceptovanú, pokiaľ dopravca neodmietne návrh zmluvy do 2 hodín.

(4)  Objednávku zasiela Odosielateľ Dopravcovi elektronickou poštou alebo faxom. Objednávka obsahuje nasledovné údaje:

 • identifikačné údaje Odosielateľa, obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, bankové spojenie, osobu poverenú rokovaním o preprave zásielky,
 • špecifikáciu zásielky (druh, rozmery, hmotnosť),
 • dátum, čas a miesto nakládky,
 • dátum, čas a miesto vykládky,
 • cena prepravy,
 • osobitné požiadavky k danej preprave, ak také existujú.
 •  

 

(5)  Osoba akceptujúca objednávku prehlasuje, že je riadne oprávnená alebo splnomocnená oprávnenou osobou na uzavretie zmluvy o preprave. V prípade nepravdivosti prehlásenia osoba akceptujúca objednávku zodpovedá za všetky škody, ktoré vznikli z dôvodu neplatného uzavretia tejto zmluvy alebo neplatne dohodnutými zmluvnými podmienkami k danej objednávke.

 •  

(6)  Zmluvné strany sú viazané uzatvorenou zmluvou o preprave, nie sú oprávnené ju jednostranne zrušiť. V prípade zmeny alebo doplnenia uzatvorenej zmluvy o preprave môžu byť vykonané len písomne podpísaných Odosielateľom a

(7)  Dokladom zmluvy o preprave je nákladný list CMR. Nákladný list sa vyhotovuje minimálne v troch exemplároch. Pre každú zásielku musí byť vystavený samostatný nákladný list CMR. Za samostatnú zásielku sa považuje každá zásielka odoslaná jedným odosielateľom pre jedného príjemcu v jednom V jednom vozidle môže byť niekoľko samostatných zásielok.

(8)  Nákladný list musí obsahovať tieto údaje:

 • meno a adresu odosielateľa,
 • meno a adresu dopravcu,
 • meno a adresu príjemcu,
 • miesto a dátum prevzatia zásielky,
 • miesto a dátum odovzdania zásielky,
 • počet kusov,
 • celkovú hmotnosť,
 • pokyny potrebné pre colné a iné úradné

 

Článok 2 

Práva a povinnosti zmluvných strán

(1)  Dopravca je  povinný vykonávať   svoju   činnosť   podľa   dohodnutých   podmienok   s odbornou starostlivosťou.

(2)  Dopravca je povinný sa pri vykonávaní prepravy riadiť pokynmi odosielateľa. Odosielateľ je povinný poskytnúť Dopravcovi pravdivé údaje o zásielke.

(3)  Dopravca je povinný sa zúčastniť nakládky aj vykládky, pričom zodpovedá za ich riadnu realizáciu. Dopravca je povinný informovať odosielateľa o pristavení vozidla na nakládku a vykládku. Pri nakládke je povinný skontrolovať, či nákladný list respektíve CMR obsahuje všetky povinné údaje. Dopravca je povinný si pri nakládke nechať potvrdiť nákladný list alebo záznam o prevádzke vozidla nákladnej prepravy. Ďalej je Dopravca povinný skontrolovať množstvo, hmotnosť, označenie zásielky, neporušenosť obalu, pri nakládke jeho uloženie na vozidlo. V prípade zistenia akejkoľvek nezhody medzi skutočným stavom nakladanej zásielky a údajmi v sprievodných dokumentoch k danej preprave alebo zmluve o preprave alebo objednávky je povinný zistené rozdiely bezodkladne oznámiť Odosielateľovi a zároveň si vyžiadať pokyny k ďalšiemu Dopravca nesmie opustiť nakládku skôr, ako získa pokyny k ďalšiemu postupu. Ak Dopravca nesplní oznamovaciu povinnosť v zmysle tohto bodu a z dôvodu nesúladu medzi skutočným stavom prepravovanej zásielky a údajmi v sprievodných listoch k danej preprave a Dopravca nevykoná prepravu celej zásielky tak, ako mu je táto odovzdaná na nakládke, je Dopravca povinný uhradiť Odosielateľovi zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej ceny prepravy. Ak Dopravca nesplní oznamovaciu povinnosť v zmysle tohto odseku a vykoná prepravu zásielky tak, ako mu bola na nakládke odovzdaná, urobí tak na vlastnú zodpovednosť, pričom akékoľvek s tým spojené škody znáša výlučne Dopravca. V prípade, že Dopravca vykoná nakládku prepravovanej zásielky v menšom množstve alebo hmotnosti, ako je uvedené zmluve o preprave respektíve v akceptovanej objednávke, je Odosielateľ oprávnený zabezpečiť náhradnúprepravu tej časti zásielky, ktorá nebola Dopravcom naložená podľa zmluvy o preprave alebo akceptovanou objednávkou sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Odosielateľ je oprávnený vyúčtovať Dopravcovi skutočné náklady, ktoré Odosielateľovi vznikli zabezpečením náhradnej prepravy z dôvodu nenaloženej časti zásielky. Týmto nie je dotknutý nárok Odosielateľa na zmluvnú pokutu z dôvodu nesplnenia oznamovacej povinnosti v zmysle tohto bodu ako ani prípadné nároky pri strate zásielky alebo jej prekročení dodacej doby.

(4)  Dopravca je povinný zákazníka (t. j. osobu, pre ktorú Odosielateľ zaisťuje prostredníctvom Dopravcu zmluvou o preprave prepravu zásielky – ďalej len „zákazník“) upozorniť na nevhodnosť uloženia zásielky na Pokiaľ zákazník zásielku nepreloží, je Dopravca povinný ihneď informovať Odosielateľa a urobiť písomnú výhradu do nákladného listu, resp. nákladného listu CMR. Dopravca je povinný mať pri nakládke k dispozícii potrebné zaisťovacie materiály nutné k upevneniu nákladu (protišmykové podložky, ochranné rohy, dostatočný počet zabezpečovacích pásov a pod.) na vozidle a prepravovaný náklad upevniť v súlade s príslušnými bezpečnostnými predpismi. Dopravca je povinný zabezpečiť zásielku tak, aby nedošlo k jej poškodeniu alebo strate.

(5)  V prípade nehody alebo zadržania vozidla Dopravcu alebo inej prekážky brániacej riadnemu uskutočneniu prepravy, dokončeniu prepravy dohodnutým vozidlom je Dopravca povinný bez meškania na vlastné náklady zaistiť iné vozidlo obdobných parametrov. V prípade nesplnenia tejto povinnosti budú všetky vzniknuté náklady Odosielateľa spojené so zaistením iného vozidla vyúčtované Dopravcovi a tento je povinný vzniknuté náklady Odosielateľovi v celom rozsahu nahradiť. Dopravca je súčasne povinný uhradiť za porušenie niektorej vyššie uvedenej povinnosti zmluvnú pokutu vo výške 1/10 celkovej dohodnutej ceny prepravy.

(6)  Dopravca je povinný uskutočniť všetky činnosti podľa zmluvy o preprave sám. Poverenie alebo využitie tretej osoby za týmto účelom, s výnimkou zamestnancov Dopravcu plniacich si svoje povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru, nie je prípustné bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Odosielateľa. Pre prípad porušenia tejto povinnosti Dopravca je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej ceny prepravy za každé jednotlivé porušenie. Ak Dopravca uskutoční prepravu prostredníctvom iného dopravcu, nezbavuje sa zodpovednosti za škodu alebo stratu zásielky.

(7)  Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Odosielateľa nie je Dopravca oprávnený zásielku užívať ani jej užívanie umožniť tretej Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Odosielateľa nesmie byť spolu s prepravovanou zásielkou prepravovaný žiadny iný náklad a zásielka nesmie byť preložená, resp. vyložená alebo doložená na iné vozidlo. Pre prípad porušenia niektorého z vyššie uvedených zákazov si Zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR pre každé jednotlivé porušenie.

(8)  O nebezpečenstve vzniku škody, o nebezpečenstve omeškania s prepravou, ako i ďalších okolnostiach majúcich vplyv na riadne plnenie zmluvy o preprave Dopravcom, je Dopravca povinný bezodkladne informovať Odosielateľa. V prípade vzniku škody je Dopravca povinný uskutočniť potrebné opatrenia a vynaložiť potrebnú odbornú starostlivosť, aby bola škoda čo najmenšia a bezodkladne informovať Odosielateľa. Dopravca je ďalej povinný Odosielateľa informovať o prevedení nakládky, vyclení a vykládky zásielky. Po vykonaní vykládky zásielky je Dopravca povinný túto skutočnosť oznámiť Odosielateľovi do jednej hodiny od jej ukončenia. Ak pri vykládke zásielky vzniknú akékoľvek problémy s ňou spojené, je Dopravca povinný o tom Odosielateľa bezodkladne informovať. Ďalej je Dopravca povinný na výzvu Odosielateľa úplne a pravdivo podávať Odosielateľovi informácie o plnení zmluvy, najmä o tom, kde sa zásielka práve nachádza. Ak sú v záhlaví zmluvy o preprave uvedené kontaktné osoby Odosielateľa (tzv. disponent), je Dopravca povinný informácie podľa tohto odseku poskytovať Odosielateľovi prostredníctvom uvedených kontaktných osôb (i telefonicky). V prípade ak Odosielateľovi hrozí akákoľvek škoda, Dopravca je povinný na požiadanie Odosielateľa ihneď poskytnúť telefonický kontakt na vodiča, ktorý vykonáva prepravu pre Dopravcu. V prípade porušenia niektorých z vyššie uvedených povinností je Dopravca povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

(9)  Dopravca  je    v priebehu    celej    vykonávanej    prepravy    povinný    parkovať    výlučne    len na    bezpečných,    na     tento     účel     vyhradených     strážených     parkoviskách.     Škodu     vzniknutú na zásielke v dôsledku porušenia tejto povinnosti Dopravcu, je Dopravca povinný Odosielateľovi nahradiť v celom rozsahu.

(10)  V prípade nepristavenia vozidla na nakládku alebo zrušenia prepravy Dopravcom do 24 hodín pred uvažovanou  nakládkou        je        Odosielateľ        oprávnený        vyúčtovať        zmluvnú        pokutu vo výške dohodnutej ceny

(11)  Dopravca prehlasuje, že okamihom uzatvorenia zmluvy o preprave má platné poistenie pre prípad svojej zodpovednosti za škodu vzniknutú pri plnení zmluvy o preprave, a že poistná hodnota v prípade vykonávania prepravy vozidlom s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony je najmenej vo výške 000,- EUR, v prípade vykonávania prepravy vozidlom s celkovou hmotnosťou do 7,5 tony je najmenej vo výške 70.000,- EUR a v prípade vykonávania prepravy vozidlom s celkovou hmotnosťou 40 ton je najmenej vo výške 150.000,- EUR a zároveň poistná hodnota platného poistenia Dopravcu je vždy najmenej vo výške skutočnej hodnoty prepravovanej zásielky pri danej preprave. Hodnotu prepravovanej zásielky oznámi Dopravcovi Odosielateľ. Ak hodnota prepravovanej zásielky nie je Dopravcovi oznámená do dňa predchádzajúceho dňu vykonania prepravy, je povinnosťou Dopravcu vyžiadať si od Odosielateľa informáciu o hodnote zásielky, ktorá má byť prepravovaná. Ak Dopravca nesplní svoju povinnosť, podľa predchádzajúcej vety platí, že bol riadne oboznámený s hodnotou zásielky, a že okamihom uzatvorenia zmluvy o preprave má Dopravca platné poistenie pre prípad svojej zodpovednosti za škodu, vzniknutú pri plnení zmluvy o preprave s výškou poistného krytia najmenej vo výške podľa prvej vety tohto ustanovenia VOP Odosielateľa. Dopravca ďalej prehlasuje, že platnosť a účinnosť poistných zmlúv neskončí skôr ako do dňa ukončenia tejto prepravy dohodnutej v tejto zmluve. Dopravca je povinný na požiadanie Odosielateľa zaslať Odosielateľovi kópiu poistnej zmluvy prostredníctvom e-mailu. Dopravca zodpovedá za platnosť všetkých potrebných povolení na prepravu, ako i iných nevyhnutných dokumentov potrebných k preprave. V prípade porušenia niektorých z vyššie uvedených povinností je Dopravca povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR za každé jednotlivé porušenie a v prípade nesplnenia povinnosti minimálnej výšky poistného krytia vo výške dohodnutého v tomto bode, zmluvnú pokutu vo výške rozdielu medzi výškou poistného krytia, na ktoré sa zaviazal Dopravca a výškou reálneho poistného krytia, na ktoré má uzavretú platnú poistnú zmluvu. V prípade vzniku škody na zásielke bude táto škoda likvidovaná prednostne z poistenia Dopravcu a to v plnej výške, v akej škoda reálne vznikla a to i nad rámec limitu zodpovednosti za škodu určeného Dohovorom CMR.

(12)  Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke v súlade s ustanoveniami Dohovoru CMR a pri prepravách, ktoré sa neriadia ustanoveniami tohto Dohovoru, podľa ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky.

(13)  Dopravca zodpovedá za vyhovujúci technický stav vozidla, vrátane ložnej plochy a nepoškodenej plachty, zodpovedá rovnako aj za povinnú výbavu osádky vozidla a jej použitie (ochranná prilba, ochranné okuliare, pracovné rukavice, pracovná obuv). Dopravca rovnako zodpovedá za to, že preprava je realizovaná len osobami s potrebnou odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia niektorých z vyššie uvedených povinností je Dopravca povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

(14)  Dopravca sa zaväzuje, že nebude kontaktovať zákazníka Odosielateľa nad rámec povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy o preprave, iba ak by tento kontakt poskytovateľa prepravy so zákazníkom bol odôvodnený už existujúcim zmluvným vzťahom. Dopravca sa zaväzuje, že v lehote jedného roka odo dňa vykonania prepravy podľa zmluvy o preprave uzatvorenej medzi Dopravcom a Odosielateľom, neuzavrie zmluvu o preprave so zákazníkom Odosielateľa (teda odosielateľom, príjemcom či majiteľom zásielky). Dopravca sa zaväzuje chrániť záujmy Odosielateľa ako aj všetkých zúčastnených strán prepravy a zachovávať obchodné Za porušenie vyššie uvedených povinností v tomto odseku bude Dopravcovi uložená zmluvná pokuta vo 5000,- EUR.

(15)  V prípade vyčíslenia a nárokovania zmluvnej pokuty Dopravcovi zostáva nárok Odosielateľa na prípadné poistné plnenie nedotknutý. Uplatnením nároku na akúkoľvek dohodnutú zmluvnú pokutu v tejto zmluve nie je dotknuté právo Odosielateľa požadovať náhradu škody, ktorá presahuje výšku vyúčtovanej zmluvnej pokuty.

(16)  V prípade porušenia niektorej z povinností Dopravcu, ktorá je v zmysle zmluvy o preprave, a teda aj v tomto prepravnom poriadku Odosielateľa, zabezpečená zmluvnou pokutou, je Odosielateľ oprávnený uplatniť voči Dopravcovi aj len náhradu škody, bez súčasného uplatnenia zmluvnej

(17)  Zmluvná pokuta, resp. náhrada škody je splatná dňa nasledujúceho po dni jej uplatnenia voči druhej zmluvnej strane. Zmluvnú pokutu, resp. náhradu škody je potrebné uplatniť písomne tak, aby z uplatnenia bolo zrejmé, čo ním zmluvná strana sleduje. Písomná forma sa považuje za dodržanú aj vtedy, ak je úkon urobený v elektronickej Zmluvná pokuta, resp. náhrada škody sa považuje za uplatnenú dňom nasledujúcim po dni, v ktorom mala zmluvná strana, voči ktorej uplatnenie smeruje možnosť sa s uplatnením zmluvnej pokuty, resp. náhrady škody oboznámiť.

(18)  Odosielateľ je oprávnený zrušiť objednávku na vykonanie prepravy v lehote najneskôr 12 hodín pred uvažovanou nakládkou zásielky a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany V prípade zrušenia objednávky prepravy Odosielateľom v čase kratšom ako 12 hodín pred uvažovanou nakládkou je Odosielateľ povinný uhradiť náhradu vyčíslenej škody Dopravcom vo výške najviac jednej pätiny ceny sa dohodnutú prepravu. Dopravca nie je oprávnený žiadať úhradu vyčíslenej škody za zrušenú prepravu nad rámec jednej pätiny ceny za dohodnutú prepravu.

(19)  Ak sú pri vykonávanej preprave zásielky použité vratné palety (europalety), je Dopravca povinný zabezpečiť  ich     vrátenie      v požadovanom      množstve      najneskôr      v lehote      do      30      dní odo dňa dodania zásielky príjemcovi. To neplatí jedine v prípade, kedy Odosielateľ výslovne Dopravcovi uvedie opak. V prípade ak Dopravca túto povinnosť nesplní, je Odosielateľ oprávnený vyúčtovať mu na úhradu nevrátené palety a to v sume 15,- EUR bez DPH /1 ks (europaleta).

(20)  Dopravca je povinný predložiť Odosielateľovi všetky doklady preukazujúce vykonanie prepravy a to najneskôr do 7 dní od odovzdania zásielky príjemcovi, resp. od ukončenia prepravy. Týmito dokladmi sú najmä: nákladný list, nákladný list CMR, záznam o prevádzke vozidla nákladnej prepravy, dodacie listy k zásielke, paletové lístky, vážny list, prípadne iný doklad o odovzdaní zásielky v neporušenom stave príjemcovi. V prípade prepravy zásielky pod colným dohľadom je Dopravca povinný doručiť Odosielateľovi tiež kópie colných dokumentov, prípadne CMR nákladný list, potvrdený príslušným colným orgánom.

(21)  Faktúra Dopravcu za vykonanú prepravu je splatná do 60 dní odo dňa doručenia jej originálu Odosielateľovi. Lehota splatnosti sa posúva o dobu, po ktorú sa Dopravca omeškal s dodaním dokladov uvedených v bode 20 tohto prepravného poriadku.

(22)  Faktúru spolu s originálom nákladného listu, nákladného listu CMR Dopravca zašle na adresu: Milan Komendák Veterná Poruba c41

(23)  V prípade ak je v nákladnom liste, resp. nákladnom liste CMR (alebo inom doklade potvrdzujúcom realizáciu prepravy) uvedená akákoľvek výhrada, splatnosť prepravného sa odkladá až do vyriešenia reklamácie výhrady oprávnenou osobou.

(24)  Zmluvné strany   sa   dohodli,   že   Dopravca   nemá   zádržné   právo   ani   záložné   právo k    zásielke    a    to    ani    za    účelom    zabezpečenia    pohľadávky    Dopravcu    voči    Odosielateľovi zo zmluvy o preprave. Dopravca je vždy povinný zásielku dodať príjemcovi. Zádržné právo a záložné právo k zásielke Dopravcovi nepatrí

(25)  Dopravca je povinný dodržiavať minimálnu mzdu vodiča, ktorý ako zamestnanec Dopravcu vykonáva prepravu v súlade so zákonom o minimálnej mzde platným v Spolkovej republike Nemecko (Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz – MiLoG) (ďalej len „zákon o minimálnej mzde MiLoG“) a v súlade so zákonom o minimálnej mzde platným vo Francúzskej republike (Loi Macron) (ďalej len „zákon o minimálnej mzde Loi Macron“). Dopravca je tiež povinný riadne a včas splniť všetky svoje oznamovacie povinnosti a povinnosti v oblasti vytvárania a poskytovania príslušnej dokumentácie voči príslušným orgánom Spolkovej republiky Nemecko, ako i všetky ostatné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z platného znenia zákona o minimálnej mzde Rovnako je Dopravca povinný riadne a včas splniť všetky svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z platného zákona o minimálnej mzde Loi Macron v prípade, kedy je daná jeho pôsobnosť. Dopravca vyhlasuje, že je oboznámený s aktuálne platným a účinným znením zákona o minimálnej mzde MiLoG a zákona o minimálnej mzde Loi Macron a zaväzuje sa ich dodržiavať. Dopravca je povinný plnenie uvedených povinností v zmysle tohto bodu Prepravného poriadku Odosielateľa na výzvu Odosielateľa kedykoľvek dostatočne preukázať. V prípade ak porušením povinností Dopravcu podľa tohto bodu VOP Odosielateľa bude uložená akákoľvek sankcia alebo vyvodená zodpovednosť za škodu, zodpovedá za ňu v plnom rozsahu výlučne Dopravca a tento je povinný uloženú sankciu alebo náhradu škody zaplatiť v plnej výške. V prípade vzniku alebo uplatnenia akýchkoľvek nárokov tretích osôb voči Odosielateľovi, vzniknutých z dôvodu porušenia zákona o minimálnej mzde MiLoG alebo zákona o minimálnej mzde Loi Macron zo strany Dopravcu, je Dopravca povinný tieto nároky tretích osôb v celom rozsahu uspokojiť sám. Túto povinnosť má Dopravca tiež výslovne voči nárokom orgánov sociálneho poistenia, finančných úradov ako i ostatných orgánov, príslušných na kontrolu dodržiavania predmetných zákonov. V prípade ak Dopravca vykoná prepravu prostredníctvom tretej osoby, iného dopravcu (viď čl. 2 bod 6 tohto PREPRAVNÉHO PORIADKU Odosielateľa), je povinný zabezpečiť a overiť, aby táto osoba riadne a včas splnila všetky svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona o minimálnej mzde MiLoG ako i povinnosti zo zákona o minimálnej mzde Loi Macron v prípadoch, kedy je daná ich pôsobnosť.  Ak    táto    tretia     osoba     nesplní     ktorúkoľvek     z povinností     vyplývajúcich     jej zo zákona o minimálnej mzde MiLoG alebo zo zákona o minimálnej mzde Loi Macron, zodpovedá za prípadnú škodu alebo uložené sankcie z dôvodu tohto porušenia v celom rozsahu Dopravca, ktorý je prípadnú škodu alebo uložené sankcie povinný v plnej výške nahradiť. Využitím tretej osoby na vykonanie prepravy sa Dopravca nijako nezbavuje zodpovednosti a povinností, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tohto bodu PREPRAVNÉHO PORIADKU Odosielateľa.

Oddiel III. 

Záverečné ustanovenia 

Článok 1 Reklamačné konanie

(1)  Reklamačné lehoty a premlčacie doby na uplatňovanie nárokov odosielateľa alebo príjemcu vyplývajúce z prepravnej zmluvy s dopravcom sú uvedené pre vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu vykonávanú v Slovenskej republike v Obchodnom zákonníku a Občianskom zákonníku.

(2)  Reklamačné lehoty a premlčacie doby na uplatňovanie nárokov odosielateľa alebo príjemcu vyplývajúce z prepravnej zmluvy s dopravcom sú uvedené pre medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu v Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR).

(3)  Dopravca nemá právo svoje nároky voči Odosielateľovi zo zmluvy o preprave postúpiť tretej strane

(4)  Prípadné spory vzniknuté medzi Dopravcom a Odosielateľom z uzatvorenej zmluvy o preprave sa Zmluvné strany pokúsia riešiť predovšetkým mimosúdnymi prostriedkami.

(5)  Všetky právne vzťahy vzniknuté medzi Zmluvnými stranami, vzniknuté na základe zmluvy o preprave vrátane vzťahov súvisiacich s uzatvorenou zmluvou o preprave, sa vždy riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktoré majú prednosť pred právnymi predpismi Slovenskej Rozhodné právo je vždy slovenské.

 

Článok II 

Zverejnenie prepravného poriadku cestnej nákladnej dopravy a jeho platnosť

(1)  Podľa zákona NR SR č.56/2012 z. o cestnej doprave Dopravca zverejnil tento prepravný poriadok na svojom webovom portale www.autodoprava-komendak.eu a je k dispozícii aj v sídle spoločnosti.

(2)  Podľa zákona NR SR č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvy.

(3)  Objednávateľ prepravy je pred podpísaním zmluvy o preprave veci povinný sa s týmto prepravným poriadkom oboznámiť.

(4)  Tento prepravný poriadok je platný od 01.01.2017

Licencia pre medzinárodnú prepravu tovaru

autodoprava komendak dokumenty licencia